Att bevara den biologiska mångfalden i odlingarna är viktigt för att kunna motverka skadeinsikter på naturlig väg. Odlaren främjar ekosystemet genom att plantera häckar som avgränsar odlingarna, låta det växa gräs mellan äppelträden och sätta upp fågelholkar.

Läs mer om nyttodjuren
i Pink Lady®-odlingarna

RävenRäven är en viktig länk i näringskedjan och spelar också en avgörande roll i våra odlingar. Eftersom den främst livnär sig på gnagare, t.ex. möss, bidrar den till att undvika skador som den här lilla gnagaren skulle kunna orsaka på äppelträdens rötter.
FladdermusenFladdermusen spelar en viktig roll i äppelodlingarna. Den livnär sig på många olika skadeinsekter i fruktodlingarna, däribland äppelvecklaren, så odlarna ser till att ge dem husrum genom att sätta upp fladdermusholkar.
NyckelpiganDen här lilla skalbaggen är en viktig hjälpreda i odlingarna. Nyckelpigan kan äta ett hundratal bladlöss om dagen och arbetar varje dag för att skydda våra odlingar och äpplen.
BlåmesenDen här fågeln är en viktig följeslagare när det gäller att bekämpa skadeinsekter. Blåmesen tycker om maskar, larver och äppelvecklare, och eftersom den är till så stor hjälp sätter odlarna t.o.m. upp fågelholkar i odlingarna för att locka dit den.
BinaBina är avgörande för en lyckad pollinering och äpplets hela livscykel. Under blomningen ställer odlarna ut bikupor i odlingarna för att få en framgångsrik pollinering. På så sätt kan äppelblommorna förvandlas till härliga frukter.
IgelkottenDet här lilla däggdjuret är särskilt viktigt för livet i odlingarna. Igelkotten livnär sig på ägg och larver från olika skadeinsekter som angriper äpplen. Och eftersom den har god aptit är den mycket populär bland äppelodlarna.
Bee Pink®Läs Bee Pink®