Ο οργανισμός Pink Lady® Europe δεσμεύεται να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής της: διατήρηση της βιοποικιλότητας, μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, διαχείριση του νερού και υγεία του εδάφους.

Υποστήριξη των
παραγωγών μας

Η ένωση Pink Lady® Europe δεσμεύεται να συνεργαστεί με τους παραγωγούς για την επίτευξη καλύτερης διανομής της αξίας, επιτρέποντάς τους να επενδύσουν σε βιώσιμες λύσεις για μια όλο και πιο υπεύθυνη παραγωγή.

Ενίσχυση της
περιφερειακής ανάπτυξης

Ο οργανισμός Pink Lady® Europe συμβάλλει στην αναζωογόνηση των τοπικών περιοχών χάρη στην πολυετή λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τον θετικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία.

Η ένωση Pink Lady® Europe θέτει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών της στο επίκεντρο των ανησυχιών της και εργάζεται καθημερινά για να εγγυηθεί μια πιο υπεύθυνη και διαφανή βιομηχανία.

Η χάρτα των 14 δεσμεύσεών μας αφορά όλα τα μέλη της ένωσης Pink Lady® Europe, τα οποία προσπαθούν να γίνονται όλο και καλύτερα και να επιτυγχάνουν ποιοτική παραγωγή που είναι όλο και πιο βιώσιμη και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών. Αυτή η συνεχής βελτίωση ενσωματώνει τους 3 πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης (περιβάλλον, κοινωνία και οικονομία).