Ανάπτυξη οικολογικών γεωργικών πρακτικών

Οι παραγωγοί μας δεσμεύονται για τη μείωση της επίδρασής τους
στο περιβάλλον χάρη στις πρακτικές βιώσιμης παραγωγής:

Μόνιμη παρακολούθηση
του οπωρώνα
Χρήση λογισμικών παρακολούθησης κινδύνων
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών ισορροπιών
Λύσεις βιοελέγχου

Οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση περιορίζεται στο ελάχιστο.

Το 100 % των παραγωγών είναι πιστοποιημένοι

Για τους βιώσιμους οπωρώνες:

Για τους βιολογικούς οπωρώνες: